Fraktfritt på beställningar över
 500 kr

Användarvillkor

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller för Lantmännen Functional Foods försäljning till konsumenter i Lantmännen Functional Foods E-handelsbutik.

Vid försäljning till konsumenter tillämpas de tvingande regler som gäller enligt Konsumentköplagen och Distansavtalslagen.

1. Definitioner

1.1 I dessa allmänna försäljningsvillkor gäller följande definitioner.

 • "Avtal" är den överenskommelse som Parterna har ingått om Kundens köp av Vara eller Varor av Lantmannen Functional Foods i E-handelsbutiken.
 • "Distansavtalslagen" avser lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
 • "E-handelsbutiken" avser Lantmännen Functional Foods e-handelsbutik.
 • "Konsumentköplagen" avser konsumentköplag (1990:932)
 • "Kunden" är den konsument som ingår ett Avtal med Lantmännen Functional Foods.
 • "Lantmännen Functional Foods" avser Lantmännen Functional Foods AB, organisationsnummer 559199–5104.
 • "Lantmännens Digitala Tjänster" avser Lantmännens plattform för digitala tjänster.
 • "Part" är antingen Kunden eller Lantmännen Functional Foods.
 • "Parterna" avser Kunden och Lantmännen Functional Foods tillsammans.
 • "Vara" eller "Varor" avser den vara eller de varor som omfattas av Avtalet.
 • "Villkoren" är dessa allmänna försäljningsvillkor, som utgör en integrerad del av Avtalet.

2.Beställning och orderbekräftelse

2.1 Genom att genomföra ett köp i E-handelsbutiken ingår Kunden ett Avtal med Lantmännen Functional Foods.

2.2 Lantmännen Functional Foods skickar i samband med köpet en orderbekräftelse till Kundens angivna e-postadress.

3. Sortiment och produktinformation

Sortimentet som visas i E-handelsbutiken kan skilja sig från Lantmännen Functional Foods sortiment som säljs i fysiska butiker och kan även variera beroende på om Kunden handlar som gäst eller som inloggad användare. Priser och övrig information lämnas med reservation för slutförsäljning samt för eventuella bild, pris- och textfel. Fotografier och bilder på Varor som förekommer i E-handelsbutiken utgör endast illustrationer. Varornas verkliga utseende, funktioner och kvantitet kan avvika från dessa illustrationer. Lantmännen Functional Foods kan inte göras ansvarigt för information som lämnats av tredje man, förutsatt att annat inte följer av tvingande lagstiftning.

4. Priser och avgifter

4.1 Priserna som visas i E-handelsbutiken anges i SEK inklusive mervärdesskatt och uppdateras löpande. Prisjustering kan ske utan föregående avisering på grund av exempelvis valutakursförändringar, förändrade skatter eller avgifter eller prisändringar från leverantör. Priset som anges i varukorgen vid köpet är gällande.

4.2 Samtliga priser anges alltid exklusive frakt och andra eventuella avgifter som kan tillkomma. Fraktkostnaden för valt leveranssätt och sådana avgifter som tillkommer specificeras i kassan innan köpet genomförs.

5. Kampanjer och erbjudanden

5.1 Olika kampanjerbjudanden kan komma att lämnas av Lantmännen Functional Foods. Omfattningen och övriga villkor för kampanjerbjudanden fastställs separat av Lantmännen Functional Foods. Lantmännen Functional Foods förbehåller sig rätten att avsluta ett kampanjerbjudande i förtid. Rabattkoder och liknande som erbjuds av Lantmännen Functional Foods har inget kontant värde och kan inte lösas in mot kontanter, tillgodohavanden eller liknande.

6. Betalning och äganderättsförbehåll

6.1 Betalning kan ske med bank- och kreditkort eller genom betaltjänster så som tex. Klarna. Lantmännen Functional Foods förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda samtliga betalningsalternativ. Betalning kan ske i SEK med svensk mervärdesskatt eller i EUR för internationell försäljning inklusive berört lands gällande mervärdesskatt.

6.2 Varan är i Lantmännen Functional Foods ägo tills varan är betald.

Bank- och kreditkort

6.3 Bank- och kreditkort utfärdat av VISA eller Mastercard kan användas för betalning. Kortnummer, personnummer, CVC-kod samt kortets giltighetstid ska anges. Härtill kan föreliggande säkerhetskrav medföra att ytterligare åtgärder behöver vidtas av kunden för att betalningen ska verkställas. Lantmännen Functional Foods förbehåller sig rätten att kontrollera kortets giltighet, att utrymme för debitering avseende köpet finns och att Kundens adressuppgifter är korrekta. Lantmännen Functional Foods kan neka köp till följd av dessa kontroller. Debitering av Kundens konto sker vid köpet. Kortbetalningen hanteras via Shopify payments.

7. Leverans och frakt

7.1 Leverans kan ske inom Sverige och EU. Närmare information och villkor om leverans och frakt framgår under leveransvillkor.

7.2 Vid frågor om leveranstid kan Kunden kontakta Lantmännen Functional Foods kundtjänst.

7.3 Vid beställning av Vara som finns i lager hos Lantmännen Functional Foods och som sker på en vardag före respektive leveranssätts stopptid, enligt vad som specificeras nedan, skickar Lantmännen Functional Foods Varan samma vardag. Om Vara som finns i Lantmännen Functional Foods lager beställs på en helgdag, skickas Varan senast nästkommande vardag. I det fall valt leveranssätt inte kan användas, kommer Lantmännen Functional Foods att erbjuda Kunden ett alternativt leveranssätt. Lantmännen Functional Foods förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda samtliga leveranssätt.

7.4 Restnoterad Vara kan beställas när den åter är i lager hos Lantmännen Functional Foods.

7.5 Hämtning på Postens utlämningsställe: Fraktfritt vid order över 500 kr (varuvärde inklusive mervärdesskatt). Vid order under 500 kr (varuvärde inklusive mervärdesskatt) tillkommer en fraktavgift som specificeras vid utcheckningen av order.

Vara som finns i lager hos Lantmännen Functional Foods och har beställts före kl.11 levereras inom 1–3 arbetsdagar.

7.6 För ej uthämtad leverans debiteras kunden de kostnader som uppstår för Lantmännen Functional Foods, dock lägst 200 kr.

8. Ångerrätt

8.1 Distansavtalslagen är tillämplig såvitt gäller Kundens köp i E-handelsbutiken. Kunden har rätt att frånträda köpet, utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar. Ångerrätt gäller dock bland annat inte för köp som avser en Vara (a) vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som Lantmännen Functional Foods inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen, (b) som snabbt kan försämras eller bli för gammal eller (c) avser en Vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av Kunden. Härutöver specificeras i Distansavtalslagen vissa ytterligare fall då ångerrätten inte gäller.

8.2 Ångerfristen löper ut fjorton (14) dagar efter dag då Kunden eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som Kunden anger, tar Varan i fysisk besittning.

8.3 Gäller ångerrätt för Varan ska Kunden till Lantmännen Functional Foods skicka ett klart och tydligt meddelande om sitt beslut att frånträda köpet (till exempel ett brev avsänt per e-post). Kunden kan använda Lantmännen Functional Foods standardformulär som finns tillgängligt i Lantmännen Functional Foods e-handel eller det formulär som tillhandahålls av Konsumentverket (se konsumentverket.se) men Kunden måste inte använda något av dessa. Lantmännen Functional Foods adress och övriga kontaktuppgifter anges nedan i dessa Villkor, se avsnitt 18.

8.4 För att Kunden ska hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det med att Kunden sänder in sitt meddelande om att Kunden tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

8.5 Kunden ska återsända Varan till Lantmännen Functional Foods utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då Kunden meddelat Lantmännen Functional Foods om sitt beslut att frånträda köpet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kunden skickar tillbaka Varan innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Verkan av utövad ångerrätt

8.6 Om Kunden frånträder sitt köp kommer Lantmännen Functional Foods att betala tillbaka alla betalningar Lantmännen Functional Foods fått från Kunden avseende köpet, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än leverans med Lantmännen Functional Foods vanliga leveransmetod). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Lantmännen Functional Foods underrättades om Kundens beslut att frånträda köpet. Lantmännen Functional Foods får dock vänta med återbetalningen tills Lantmännen Functional Foods fått tillbaka Varan från Kunden eller tills Kunden sänt in ett bevis på att Kunden återsänt Varan. Lantmännen Functional Foods kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Kunden själv har använt för den inledande affärshändelsen, om Kunden inte uttryckligen kommit överens med Lantmännen Functional Foods om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta Kunden något.

8.7 Kunden kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av Varan.

8.8 Kunden är ansvarig för och ska ersätta Lantmännen Functional Foods för en Varas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa Varans art, egenskaper och funktion. Om sådan ersättningsskyldighet föreligger har Lantmännen Functional Foods rätt att göra avdrag motsvarande värdeminskningen vid återbetalningen enligt ovan alternativt kräva ersättningen separat från Kunden.

9. Garanti

9.1 Garantier på Varor lämnas av Varornas respektive tillverkare eller distributör. Utöver dessa garantier lämnar Lantmännen Functional Foods inga ytterligare garantier. Kunden kan kontakta Lantmännen Functional Foods kundtjänst för att få mer information om garantin avseende en viss Vara.

10. Reklamation

10.1 Kunden får inte åberopa att Varan är felaktig, om Kunden inte lämnar Lantmännen Functional Foods meddelande om felet inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Meddelande som lämnas inom två (2) månader efter det att Kunden märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. Härutöver gäller dock att Kunden förlorar rätten att åberopa felet om Kunden inte reklamerar inom tre (3) år från det att Kunden har tagit emot Varan, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Vid reklamation ankommer det på Kunden som reklamerar att styrka att Varan är köpt av Lantmännen Functional Foods i E-handelsbutiken genom att uppvisa av Lantmännen Functional Foods utfärdat ursprungligt leveransdokument eller motsvarande.

10.2 Lantmännen Functional Foods kontaktuppgifter för reklamationer framgår nedan under avsnitt 18.

10.3 Lantmännen Functional Foods förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att Varan inte är felaktig samt att i sådana fall debitera Kunden en skälig avgift för genomförd felsökning och för kostnaden för att returnera Varan till Kunden.

11. Ansvar för fel

11.1 När Varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Lantmännen Functional Foods Kunden i enlighet med reglerna i Konsumentköplagen. Ytterligare rättigheter för Kunden kan följa av tillverkarens eller distributörens garantier.

12. Ansvarsbegränsning

12.1 Lantmännen Functional Foods ansvarar inte för indirekta skador eller förluster eller för följdskador eller -förluster. Denna ansvarsbegränsning gäller dock inte i det fall annat följer av tvingande lagstiftning, såsom Konsumentköplagen.

13. Behandling av personuppgifter

13.1 Lantmännen Functional Foods behandlar personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Lantmännen Functional Foods är personuppgiftsansvarig för sina behandlingar. I den mån Kunden är en privatperson eller enskild näringsidkare är Lantmännen Functional Foods skyldig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning att informera om den personuppgiftsbehandling som sker under dessa Villkor. Om Kunden är ett företag med anställda i, ansvarar Kunden själv för att ge de anställda sådan information. Personuppgifter som behandlas under Avtalet är t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, organisationsnummer, företagsnamn, kundnummer, samt köphistorik-, betalning- och faktureringsuppgifter. Lantmännen Functional Foods behandlar Kundens personuppgifter för följande ändamål:

 • För fullgörande av Avtalet med Kunden;
 • För fullgörande av Lantmännen Functional Foods rättsliga skyldigheter;
 • För att informera Kunden om Lantmännen Functional Foods tjänster och ändringar av dessa Villkor;
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via email och sms/mms om Lantmännen Functional Foods, dess koncernbolag och Lantmännens samarbetspartners. Vill Kunden inte ta fortsatt del av sådan marknadsföring, kontakta Lantmännen Functional Foods på kontaktuppgifter nedan. Direktmarknadsföring kan i viss mån vara anpassad baserad på ett fåtal parametrar som samkörs från olika källor;
 • För att tillhandahålla, underhålla, testa, förbättra och utveckla Lantmännen Functional Foods tekniska plattformar som dessa erbjuds på; samt
 • För att ta fram (avidentifierad) statistik.

13.2 Kundens personuppgifter behandlas för att Lantmännen Functional Foods ska kunna fullgöra skyldigheter enligt avtal med Kunden eller för att Lantmännen Functional Foods har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter som överväger Kundens intresse av att personuppgifter inte behandlas. Lantmännen Functional Foods lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part utanför Lantmännens koncern, utom då det, till följd av lag, föreskrift eller myndighetsbeslut, är Lantmännen Functional Foods skyldighet att lämna personuppgifter till tredje part. Vidare använder Lantmännen Functional Foods i vissa fall IT-leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som kan ha åtkomst till koncernens IT-miljöer från tredje land utanför EU/EES. Bolag som hanterar personuppgifter för Lantmännen Functional Foods räkning får alltid teckna ett personuppgiftsavtal med Lantmännen Functional Foods. I relation till leverantörer utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, t.ex. tecknande av avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler utgivna av EU-kommissionen.

13.3 Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har Kunden rätt att under vissa omständigheter begära tillgång till och rättelse av personuppgifter, invända mot behandling och få den begränsad samt en rätt till dataportabilitet. Kunden har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om Kunden anser att personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning. För mer information om Lantmännen Functional Foods behandling av personuppgifter eller för att göra rättigheter gällande, kontakta dataskyddsombud@lantmannen.com eller:

Lantmännen Functional Foods AB, Org. nr. 559199–5104, Tel: 010-556 08 90, Adress: Sankt Göransgatan 160 A, 104 25 Stockholm.

14. Immateriella rättigheter

14.1 Innehållet i E-handelsbutiken ägs av Lantmännen Functional Foods eller tredje man och skyddas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter förbehålls. Obehörig användning eller distribution av innehållet i E-handelsbutiken kan bryta mot upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. Innehållet i E-handelsbutiken får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Lantmännen Functional Foods eller annan rättighetshavare.

15. Övrigt

15.1 Lantmännen Functional Foods förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor vid behov. De Villkor som finns tillgängliga i E-handelsbutiken när Kunden genomför köpet är gällande.

15.2 Lantmännen Functional Foods kan inte göras ansvarig för olägenheter och skada på grund av omständigheter som ligger utanför Lantmännen Functional Foods kontroll (force majeure). Om inget annat kan visas ska krig, krigshandlingar, mobilisering eller allmän inkallelse till militärtjänst, inbördeskrig, brand, översvämning och jämförbara omständigheter anses vara hänförliga till force majeure.

16. Tillämplig lag och tvister

16.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

16.2 Vid tvist kan Kunden vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för klagomål. Allmänna Reklamationsnämnden är ett alternativt tvistlösningsorgan som nås på följande adress: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, arn.se. Lantmännen Functional Foods följer Allmänna Reklamationsnämndens avgörande. Kunden kan även vända sig till EU:s onlineplattform för tvistlösning som kunden når via ec.europa.eu/consumers/odr/.

17. Kontaktuppgifter

Lantmännen Functional Foods AB, Org. nr. 559199–5104, Tel: 010-556 08 90, Adress: Sankt Göransgatan 160 A, 104 25 Stockholm.

E-post: shopfunctionalfoods@lantmannen.com

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.